stejarul
O lume aparte - lumea bancilor cooperatiste

5axPentru toţi cei care cunosc cooperaţia de credit în evoluţia ei, surprinde, poate, organizarea actuală a unei bănci coope­ra­tiste, precum şi a sistemului în care aceasta are obligaţia legală să funcţioneze. Cu mai mulţi ani în urmă, activitatea unei cooperative de credit se rezuma la acordarea de împrumuturi membrilor asociaţi din fondul social atras de la aceştia, activitate asemănătoare, într-o oarecare măsură, cu cea a caselor de ajutor reciproc.

 Unităţile funcţionau, de regulă, în spaţii închiriate, cu o suprafaţă mică, cu dotări şi amenajări mo­deste, în care lucrau 2 – 3 salariaţi. Astăzi situaţia unei bănci cooperatiste din Reţeaua ­CREDITCOOP este cu totul schimbată. În noile condiţii, aceasta reprezintă o entitate juridică bine dezvoltată, în care lucrează în medie 20 de salariaţi, existând unităţi cu 10 - 15 puncte de lucru, iar altele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul unui întreg judeţ. În felul acesta, putem vorbi despre unele organizaţii cooperatiste ca fiind adevarate „bănci regionale”, ce efectuează majoritatea operaţiunilor bancare pe care le desfăşoară orice instituţie de credit. Băncile cooperatiste, aşa cum sunt cele din reţeaua noastră, îşi desfăşoară activitatea în sedii corespunzătoare, aflate în proprietatea acestora, având amenajări şi dotări moderne, conducători cu experienţă în domeniul financiar-bancar şi salariaţi competenţi, selectaţi cu atenţie. Băncile cooperatiste nu pot, însă, să funcţioneze oricum ci sunt obligate să se afilieze la o bancă centrală, pentru că ele trebuie reprezentate, supravegheate, controlate şi sprijinite financiar şi logistic de către aceasta. De asemenea, este necesar să li se asigure serviciile bancare de decontare electronică, normele şi reglementările interne pe baza cărora să-şi desfăşoare activitatea, precum şi programele informatice necesare.

Banca Centrală Cooperatistă, împreună cu băncile coope­ratiste afiliate, agenţiile şi punctele lor de lucru alcătuiesc o reţea cooperatistă, a cărei funcţionare este reglementată în titlul V – ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CREDIT din Partea a II-a a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99 din 6 decembrie 2007 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi în Legea nr.227/2007 pentru aprobarea acestei ordonanţe. În acelaşi timp, dispoziţiile cu caracter general cuprinse în Partea I a Ordonanţei, se aplică în totalitate Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP şi, cu unele excepţii, băncilor cooperatiste afiliate la aceasta. Acest fapt conferă organizaţiilor cooperatiste de credit caracterul unei lumi aparte în rândul instituţiilor de credit din România. În cele ce urmează vom încerca să întărim această afirmaţie, apelând la unele prevederi din actul normativ a­mi­­­n­tit, privind organizaţiile cooperatiste de credit, referiri care vor fi, cu siguranţă, în măsură să evidenţieze particula­rităţile activităţii desfăşurate de instituţiile de credit respective. Banca cooperatistă este o instituţie de credit constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar, în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune, de ordin economic, social şi cultural, a cărei activitate se desfăşoară, cu precădere pentru întrajutorarea membrilor cooperatori, iar hotărârile adunărilor generale se iau democratic, pe baza principiului un om – un vot. Banca cooperatistă se organizează pe o rază teritorială de operare proprie, stabilită prin actul constitutiv, în care poate înfiinţa sucursale (sedii secundare). Aceasta cuprinde arii determinate din judeţul în care banca cooperatistă îşi are sediul social şi judeţele limitrofe. Membrii asociaţi sunt persoane fizice care au domiciliul/reşedinţa/locul de muncă în raza teritorială de operare a băncii cooperatiste şi au subscris şi vărsat la ca­pi­talul acesteia cel puţin numărul de părţi sociale stabilit prin actul constitutiv. Capitalul social al unei bănci cooperatiste este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egală. Valoarea nominală a unei părţi sociale se stabileşte prin actul constitutiv, dar potrivit legii nu poate fi mai mică de 10 lei. O organizaţie cooperatistă de credit se poate constitui cu un număr de 1.000 de membri fondatori, care au subscris şi vărsat cel puţin o parte socială, sau cu un număr de cel puţin 100 de membri, cu condiţia ca aceştia să subscrie şi să verse minimum 1.000 de părţi sociale. Banca cooperatistă este persoană juridică, înmatriculată în Registrul comerţului şi în Registrul instituţiilor de credit, e­xis­tent la Banca Naţională a României, iar razele teritoriale de operare ale băncilor, afiliate fiind la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, nu se pot întrepătrunde. Activităţile băncii cooperatiste, pentru care a primit autori­zaţia de funcţionare, se pot desfăşura numai în raza teritorială de operare a acesteia. Activităţile principale ale unei bănci cooperatiste sunt: atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile şi acordarea de credite.

Atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile se face de la membrii asociaţi, precum şi de la persoane fizice, juridice ori alte entităţi, care domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate, în raza teritorială de operare a băncii cooperatiste. Creditele se acordă membrilor cooperatori, cu prioritate, precum şi persoanelor fizice, persoanelor juridice ori altor entităţi fără personalitate juridică, în aceleaşi condiţii în care se pot atrage depozitele, dar la un nivel ce nu poate depăşi 25% din activele băncii cooperatiste. Băncile cooperatiste nu pot participa la capitalul social al unei societăţi comerciale, nu pot efectua investiţii în valori mobiliare sau titluri emise de fonduri de investiţii, fonduri de pensii etc. Banca Centrală Cooperatistă este o instituţie de credit constituită prin asocierea de bănci cooperatiste în scopul gestionării intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispoziţiilor legale, a reglementărilor proprii, aplicabile tuturor unităţilor afiliate, prin exercitarea supravegherii, pe baze individuale, a controlului administrativ, tehnic şi financiar asupra organizării şi funcţionării acestora. Raza teritorială de operare a unei bănci centrale cooperatiste este stabilită prin actul constitutiv şi include cel puţin razele teritoriale de operare ale organizaţiilor cooperatiste afiliate la aceasta. O bancă centrală cooperatistă se poate constitui cu un număr minim de 30 de bănci cooperatiste de credit fondatoare şi cu un nivel minim al capitalului agregat al reţelei stabilit prin reglementări ale Băncii Naţionale a României. Banca Centrală Cooperatistă poate înfiinţa pe raza ei teritorială de operare sedii secundare (sucursale, agenţii) fără personalitate juridică. Capitalul social al Băncii Centrale Cooperatiste este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egală. Fiecare dintre băncile cooperatiste afiliate trebuie să subscrie şi să verse la capitalul social al Băncii Centrale Cooperatiste părţi sociale în valoare de minimum 20% din capitalul lor social. Banca Centrală Cooperatistă este persoană juridică şi desfăşoară atât activităţi proprii, cât şi la nivelul reţelei.

Activi­tăţile proprii ale Băncii Centrale Cooperatiste sunt similare cu cele ale unei bănci comerciale, dar creditele acordate persoanelor juridice, altele decât organizaţiile cooperatiste, nu pot depăşi 20% din activele acesteia. Banca Centrală Cooperatistă are atribuţii privind reprezentarea intereselor economice, financiare şi juridice ale băncilor cooperatiste afiliate, centralizarea şi analizarea bilanţurilor contabile ale acestora, emiterea reglementărilor – cadru pentru desfăşurarea activităţii bancare la nivelul reţelei, supravegherea pe baze individuale a băncilor cooperatiste afiliate, exercitarea controlului administrativ, tehnic şi financiar asupra organizării şi administrării acestora, raportarea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a datelor şi informaţiilor solicitate de Banca Naţională a României, gestionarea resurselor disponibile din reţea, decontarea operaţiunilor de încasări şi plăţi între băncile cooperatiste afiliate etc. Banca Centrală Cooperatistă are deschis cont curent la Banca Naţională a României pentru operaţiunile de încasări şi plăţi ale propriei reţele în relaţia cu Tezoreria Statului şi cu celelalte instituţii de credit. Organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua ­CREDITCOOP participă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar potrivit condiţiilor şi prevede­rilor legale în materie . În plus, potrivit legii, Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP garantează în întregime obliga­ţiile băncilor cooperatiste afiliate, având constituită, în acest scop, rezerva mutuală de garantare pe baza cotizaţiilor băncilor cooperatiste şi a unei cote din profitul brut al Băncii Centrale Cooperatiste. Atât Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, cât şi băncile cooperatiste afiliate, au numiţi auditori financiari autorizaţi în condiţiile legii şi dispun de un corp propriu de executori bancari.